O nás

IAESTE Slovakia

IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) je medzinárodná, nezisková študentská organizácia, ktorá sa usiluje realizáciou množstva projektov nadviazať bližší vzájomný kontakt zamestnávateľa a študenta. Zabezpečuje vysoko kvalifikované stáže pre študentov technického a ekonomického zamerania medzi viac ako 80-timi členskými krajinami po celom svete. Globálny charakter a viac ako 60 ročná pôsobnosť, vytvárajú exkluzívny priestor pre overenie naučenej teórie v praxi a výmenu získaných skúseností z iných krajín.

IAESTE Slovakia funguje samostatne od roku 1993. No ako súčasť Československej republiky môžme Slovensko s hrdosťou radiť k zakladajúcim krajinám. IAESTE Slovakia spolupracuje s mnohými firmami, medzi ktorými sa stala známou najmä organizovaním pracovného veľtrhu Dni Príležitostí, realizáciou Katalóg Jobu, ako aj vzdelávacieho projektu How-Know.

Dni Príležitostí sa konajú na akademickej pôde piatich slovenských univerzít. Počas dvoch dní sa prezentujú firmy, ktoré sú takto v bezprostrednom kontakte s potenciálnymi zamestnancami. Záujemcovia si prinesú životopis a odnesú si rôzne propagačné materiály, brožúry, kontakty, prípadne si dohodnú osobné stretnutia. Každá zo zúčastnených firiem má postavený svoj vlastný stánok. Zároveň má vytvorený priestor na krátke prezentovanie svojho podniku, či prácu so študentmi vo forme tréningov, workshopov, diskusií a pod..

Ďalším projektom je Katalóg Job. Ide o tlačený katalóg firiem ponúkajúcich zamestnanie pre študentov a absolventov technických vysokých škôl. Je bezplatne distribuovaný až k približne 20 000 študentom na Slovensku.

How-Know vzdelávací neziskový projekt prináša odborné prednášky pre študentov vysokých škôl a pre odbornú verejnosť. (v spolupráci so študentskou organizáciou Ynet)

Hlavným poslaním IAESTE Slokvakia je umožniť študentom vycestovať do zahraničia na odbornú stáž. Takýmto spôsobom si študent môže zlepšiť svoje jazykové a odborné skúsenosti v rámci študovaného odboru a tým byť lepšie pripravený na budúce povolanie.


Partneri: